Juhtimine

MEREDIVISJON:

Meredivisjon on Kaitseliidu Tallinna Maleva allüksus. Kõik tegevus ja ametikohtade täitmine toimub vabatahtlikkuse alusel. Allüksuse organiteks on Pealik, Juhatus, Üldkoosolek ja Revisjonikomisjon.

 

ÜLDKOOSOLEK:

Üldkoosolek on Meredivisjoni liikmeskonda siduv olulisim iga-aastane üritus (1 kord aastas). Üldkoosolekul osalemine on liikmetele tugevalt soovitatav, sest muidu võib tekkida olukord kus puudub vajalik kvoorum otsuste langetamiseks. Juhul kui liikmel puudub võimalus osaleda, siis on tuleb saata e-kirjaga volitus personalipealiku e-posti aadressile. Volituses esitada volitaja ja volitatava nimed.

 

JUHATUS:

Meredivisjoni juhtorganiks on viieliikmeline juhatus, mille moodustavad pealik, pealiku asetäitja ja kolm juhatuse liiget, kes vastutavad valdkondade väljaõpe, personal ning ressurss-logistika eest. Pealik ja pealiku abi on nimetatud ametisse malevapealiku poolt. Ülejäänud kolm juhatuse liiget valitakse Meredivisjoni üldkoosolekul. Kolme juhatuse liikme mandaat kestab kolm aastat ning üldkoosolekul kuulub valimisele see ametikoht kelle mandaadi aeg on täis.

 

PEALIK:

Allüksust juhib pealik, kes allub vahetult oma maleva pealikule. Pealiku nimetab ametisse Kaitseliidu ülem maleva pealiku ettepanekul. Pealiku ülesanded on:

  • Malevkonna üldjuhtimine
  • Malevkonna allüksuste (nt kompanii või üksikrühm) pealike ametisse nimetamine
  • Relvade, laskemoona ja muu sõjalise varustuse valitsemine
  • Maleva pealiku korralduste täitmine ja malevkonna juhatuse otsuste elluviimine
  • Tegevuskava väljatöötamine maleva pealiku instruktsioonide kohaselt

PEALIKU ABI:

Malevkonna pealikul on abi, kelle määrab ametikohale malevapealik malevkonna pealiku ettepanekul. Pealiku abi ülesanded on:

  • kontaktide loomine ja hoidmine kohaliku (valdkonnaga seotud) elanikkonna ja omavalitsusüksuste vahel
  • pealiku nõustamine tsiviilkoostöö ja valdkonna alastes küsimustes
  • edendada malevkonna seltskondlikku tegevust

 

Uudised

Pildid