Liikmeks astumine

Hea huviline,

 

Kaitseliidu liikmeks võetakse laitmatu mineviku ja käitumisega riigitruud, Eesti rahvuslikke aateid, omariiklust ja Eesti põhiseaduslikku korda tunnustavad isikud. Kui Sinus on kaitsetahet ning eelnimetatud väärtused ja isiklikud väärtused ühtivad, siis oled oodatud liituma Kaitseliidu relvavendadega. Kaitseliidu liikmeks astumine ja sellest väljaastumine on vabatahtlik.

 

Kaitseliidu liikmed jagunevad tegev-, au-, toetaja- ja noorliikmeteks. Kaitseliidu tegevliikmeks võib olla vähemalt 17-aastane Eesti kodanik.

 

Kaitseliidu liikmed ei saa oma tegevuse eest Kaitseliidus, välja arvatud Kaitseliidus töötamise või kaitseväelasena lepingulises tegevteenistuses olemise korral, ainelist tasu, neile on töö ja teenistus Kaitseliidus auasi. 

 

 Liitumaks Kaitseliidu Meredivisjoniga tuleb teil täita ja esitada järgmised dokumendid:

 1. Sooviavaldus (sh nõusolek soovitamiseks kahelt Kaitseliidu liikmelt)
 2. Sooviavalduse lisa
 3. Perearsti tõend tervisliku seisundi kohta
 4. Koopia ID-kaardist või passist
 5. CV
 6. 3 passipilti
 7. Koopia haridust tõendavast dokumendist

NB! Dokumendid "Sooviavaldus", "Sooviavalduse lisa" ja "Perearstitõend" leiate BLANKETTIDE lehelt.

 

Soovitajaks saab olla isik, kes on olnud Kaitseliidu tegevliige vähemalt üks aasta. Soovitus tähendab soovitaja kinnitust selle kohta, et soovitaja tunneb soovitatavat piisavalt ja soovitatav vastab Kaitseliidu liikmele esitatavatele nõuetele. Soovitaja vastutab antud soovituse eest kodukorraga kehtestatud ulatuses ja korras. Soovitajate puudumise korral võib maleva pealik lükata sooviavaldaja liikmeks saamise otsustamise tema nõusolekul edasi, kehtestades talle kuni aastase liikmekandidaadi aja. Nimetatud aja jooksul võib sooviavaldaja osa võtta Kaitseliidu tegevusest ilma, et tal oleks Kaitseliidu liikme õigusi ja kohustusi.

 

Peale vajalike dokumentide esitamist menetleb Meredivisjoni juhatus sooviavaldaja taotlust ja selle põhjal teeb otsuse teid vastu võtta (või mitte vastu võtta) Kaitseliidu liikmeks ning esitab dokumendid Tallinna Maleva pealikule kinnitamiseks. Tallinna Maleva pealik kinnitab otsuse ja annab välja käskkirja Kaitseliidu kas tegev-, noor-, toetaja-, või auliikmeks vastuvõtmise kohta. Nimetatud käskkirja kuupäevast hakatakse ka lugema kaitseliitlase staaži Kaitseliidus.

 

Kaitseliidu tegevliikmeks ei võeta isikut:

 1. kes on sõltuvuses alkoholist või narkootilisest või psühhotroopsest ainest;
 2. kellel on takistavaid füüsilisi puudeid või psüühikahäireid, mille loetelu on Kaitseliidu seaduse alusel kehtestanud Vabariigi Valitsus;
 3. kes on tunnistatud teovõimetuks;
 4. kes on kriminaalasjas kahtlustatav, süüdistatav või kohtualune või kellel on karistus tahtlikult toimepandud esimese astme kriminaalkuriteo eest ja tema karistatus ei ole kustunud.
   

 Kaitseliidu liikmeks astumine ja lahkumine ning muud nende toimingutega seotud sätted on kehtestatud Kaitseliidu põhikirjaga.

 

----------

 

Uudised

Pildid