Teenetemärkide kandmine

Au- ja Teenetemärkide kandmisest:

 • Teenetemärki võib kanda üksnes teenetemärgi kavaler;
 • Teenetemärke kantakse kooskõlas teenetemärkide kandmise hea tavaga. Kaitseväelased ja kaitseliitlased peavad teenetemärgi kandmisel järgima vormikandmise korda;
 • Teenetemärgi tunnused on lisaks originaalile miniatuur, rosettmärk (revääri vasakus nööpaugus kantav teenetemärgi tunnus)  ja lindilõige. Erandina kantakse Vabadusristi ainult originaalis. Osasid teenetemärke kantakse rinnamärgina (nt Kaitseliidu Tallinna Maleva teenetemärk).
 • Kaitseväe vormiriietusel kantakse ainult riigikaitsega seotud organisatsioonide teenetemärke.
 • Teenetemärke kantakse:
  • pidulike riiklike ja seltkondlike sündmuste puhul
  • pidulike isiklike sündmuste puhul (pulmad, juubelid, kokkutulekud jms)
  • üritustel, kus kutsel on vastav märge (Aumärgid)
  • miniatuuride kujul õhtuvormil igal ajal 
  • Vabadusristi igal ajal.
 • Teenetemärkide kandmine eri rõivastel:
  • Õhtuvormil - võib kanda ühte suurpaela, 1-4 ordenitähte, 1-2 kaelaristi ning kõiki rinnalkantavaid teenetemärke originaalis või kõiki teenetemärke miniatuuris vasakul revääril nööpaugu kohal,
  • Tavavormil - võib kanda ühte kaelaristi, ühte ordenitähte ning rinnalkantavaid teenetemärke originaalis või lindilõigetena. Seal juures osad võivad olla originaalidena ja osad lindilõigetena.
  • Frakil - sama kord mis õhtuvormil.
  • Smokingil - võib kanda vasakul revääril teenetemärke miniatuuris või ühe teenetemärgi rosettmärki.
  • Tumedal ülikonnal - võib kanda ühte kaelaristi, ühte ordenitähte ning rinnalkantavaid teenetemärke originaalis või ühe teenetemärgi rosettmärki.
  • Päevasel ülikonnal - võib kanda ühe teenetemärgi rosettmärki või nööpi.
  • Daamide õhturiietus - võib kanda ühte suurpaela, 1-4 ordenitähte ja ühte kaelaristi originaalis või kõiki teenetemärke miniatuuris või ühe teenetemärgi rosettmärki.
 • Eri klassi teenetemärkide kandmise viisid:
  • Kett - õlgadele asetatult,
  • I klassi teenetemärk - suurpaela paremalt õlalt vasakule puusale ja tähte vasakul küljel,
  • II klassi teenetemärk - risti (vappi) kaelas ja tähte vasakul küljel,
  • III klassi teenetemärk - kaelas,
  • IV ja V klassi teenetemärgid, medalid (ristid) - rinnal vasakul küljel.
  • Daamidel - suurpaela parmalt õlalt vasakule puusale, tähte üldistel alustel, kaelaristi (vappi) rinnal vasakul küljel põiksõlme seotud lindi küljes ning rinnalkantavaid riste ja medaleid rinnal vasakul küljel.
 • Mitme teenetemärgi samaaegsel kandmisel:
  • Teenetemärgi tähed (1-4) - kahe tähe kandmisel kinnitatakse tähed üksteise kohale (kõrgema teenetemärgi täht kõrgemale), kolme tähe kandmisel kinnitatakse kõrgeima teenetemärgi täht kahe kõrvutiasuva tähe kohale, nelja tähe kandmisel kinnitatakse neljas täht lisaks kolmele tähele kahe kõrvutiasuva tähe alla.
  • I klassi teenetemärgid - kantakse alati koos vastava tähega, sealjuures suurpaela kantakse vesti peal. Korraga kantakse ainult ühte suurpaela, asetades vastava teenetemärgi juurde kuuluva tähe teistest kantavatest tähtedest kõrgemale.
  • II ja III klassi teenetemärgid - kantakse üldjuhul ühte ainult ühte vastava klassi teenetemärki korraga, asetades II klassi puhul vastava teenetemärgi juurde kuuluva tähe teistest sama klassi kantavatest tähtedest kõrgemale.
  • IV ja V klassi teenetemärgid - mitut rinnalkantavat teenetemärki võib kanda märkide linte ühendavale plaadile kinnitatuna.
  • Kotkaristid - metallriste ja teenetemärkide medaleid kantakse nagu IV ja V klassi teenetemärke ning viimaste järel.
  • Miniatuurid - korrektsema välimuse saavutamiseks on soovitatav alates kolmest märgist kanda kinnitatult plaadile.
  • Lindilõiked - 
   • 1-3 lindilõiget ühes reas
   • 4 lindilõiget ühes reas või 1 ülemises ja 3 alumises reas 
   • 5 lindilõiget kahes reas: 2 ülemises, 3 alumises
   • 6 lindilõiget kahes reas: 2 ülemises, 4 alumises või 3 ülemises ja 3 alumises
   • 7 lindilõiget kahes reas (3 ülemises, 4 alumises) või kolmes reas (1 ülemises, 3 keskmises, 3 alumises)
   • 8 lindilõiget kahes reas (4 ülemises, 4 alumises) või kolmes reas (2 ülemises, 3 keskmises, 3 alumises)
   • 9 lindilõiget kolmes reas 1 ülemises, 4 mõlemas alumises või igas reas 3
   • 10 lindilõiget kolmes reas (2 ülemises, 4 mõlemas alumises) või neljas reas (1 ülemises, 3 kõigis alumistes)
   • korrektsema välimuse saavutamiseks on soovitatav alates kolmest märgist kanda kinnitatult plaadil.
 • Mitme sama teenetemärgi eri klassi märkide kandmisel:
  • Üldjuhul kantakse sama teenetemärgi kõrgema klassi teenetemärki (nt Valgetähe teenetemärgi II ja I klassi omamisel kantakse ainult I klassi märki).
  • Kotkaristi erand (Kotkaristi teenetemärk mõõkadega, Kotakiristi metallristid ja Kotkaristi teenetemärkide medalid) - võib kanda korraga kõiki saadud klasse.
  • Kõiki klasse võib üheaegselt kanda ka siis, kui seda lubab teenetemärgi statuut (nt Kaitseliidu teenetemedali eri klassid).
  • Sama teenetemärgi kõrgemat klassi kantakse madalamast klassist eespool (paremal).
  • Sama klassi teenetemärke (nt Riigivapi teenetemärgi III klass ja Valgetähe teenetemärgi III klass) kantakse üldjuhul andmise järjekorras, sealjuures viimasena antud teenetemärki kantakse eespool. Erandina kantakse Kotkaristi mõõkadega teenetemärki teiste sama klassi teenetemärkide hulgas esikohal.   

 

Teenetemärkide järjestamine:

 • Kandmisel järjestatakse teenetemärgid kandja poolt vaadatuna tähtsuse järjekorras paremalt vasakule.
 • Eesti kodanikud kannavad teenetemärke järjestuses
  • Eesti riiklikud teenetemärgid -
   • Kotkaristi teenetemärk
   • Riigivapi teenetemärk
   • Valgetähe teenetemärk
   • Eesti Punase Risti teenetemärk
  • Eesti ametkondlikud teenetemärgid
  • Välismaised teenetemärgid
 • Teenetemärgi järjestamisel (vormile kinnitamisel) tuleb lähtuda märgi statuudist.
 • Juhul kui teenetemärgi kandmise kord statuudile kohaselt on vastuolus vormikandmise põhimõtetega, tuleb märgi kandmisel lähtuda vormikandmise põhimõtetest.

 

Ametkondlike teenetemärkide järjestus Kaitseväe vormil (vaata ka järgnevat tabelit):

 1. Kaitseministri poolt annetatavad teenetemärgid
 2. Kaitseväe juhataja poolt annetatavad teenetemärgid
 3. Väeliikide (Maavägi, Merevägi, Õhuvägi) ülemate, Kaitseväe Peastaabi ülema ja Kaitseliidu ülema poolt annetatavad teenetemärgid
 4. Teenistusmedalid
 5. Mälestusmedalid
 6. Väeosade ja Kaitseliidu Malevate teenetemärgid
 7. Siseministeeriumi ja tema asutuste teenetemärgid
 8. Justiitsministeeriumi teenetemärgid
 9. Riigikaitsega seotud organisatsioonide, kogude, seltside ja MTÜ'de teenetemärgid
 10. Teiste riikide teenetemärgid.

 

 

 

 Teiste riikide teenetemärkide järjestus:

 • Välisriikide teenetemärke kantakse nende klasside järjekorras.
 • Sama klassi teenetemärkide puhul järjestatakse need riikide prantsuskeelsete nimetuste tähestikulises järjestuses.
 • Lubatud on välismaiste lahinguristide kandmine muudest välisriikide teenetemärkides eespool.
 • Erandina võivad Eesti kodanikud kanda Eesti teenetemärkidega ühistel alustel välismaiseid lahinguriste, elupäästemedaleid ning au- ja teenetemärke, mis on saadud vabariigi valitsuse loal välisriigi teenistuses olles.
 • Teiste riikide riiklike teenetemärkide järel kantakse välismaiseid ametkondlikke ja riigikaitsega seotud muude organisatsioonide teenetemärke.

 

Rinnamärkide kandmine:

 • Osasid teenetemärke kantakse rinnamärgina (nt Kaitseliidu Tallinna Maleva teenetemärk, Meredivisjoni teenetemärk jt).
 • Osasid rinnamärke kantakse liikmelisuse tunnustena (nt Eesti Reservohvitseride Kogu rinnamärk).
 • Osasid rinnamärke kantakse (sõjalist) haridust tõendavate märkidena (nt Kaitseväe Võru Lahingukooli kursuste märgid, Kaitseliidu Kooli märk) 
 • Veel kantakse rinnamärkide kujul n-ö oskusmärke (nt Kaitseliidu laskuri- ja kütimärgid).
 • Rinnamärke kantakse tavavormil - vasaku taskusiilu keskelt allapoole kuni vöökohani, tähtsam kõrgemal.
 • Sobilik on kanda kuni 4 märki - 1 reas, sealjuures kuni 2 märki ülevalt teises reas.
 • Oskusmärkkidest (sh teiste riikide oskusmärgid) kantakse ainult üht, kõrgema järgu märki. Oskusmärke kantakse üldjuhul kõige alumiste märkidena.
 • Haridust tõendavaid rinnamärke kantakse parema taskusiilu keskelt allapoole.

 

Muud au- ja teenetemärkide kandmisest tulenevad erinõuded:

 • Välivormil üldjuhul teenetemärke ei kanda. Erandina on Kaitseliidu Võidutule võidutule tooja medal, mis antakse vahetult enne võidupüha paraadi võidutule tõrvikukandjatele ja see kinnitatakse välivormi rinnale, sest paraadil osalejate riietuseks on välivorm. Sama erand kehtib ka välisriigis teenetemärkide kättesaamisel, kus konkreetsel üritusel näeb ajakava ette välivormi/töövormi kandmist.
 • Au- ja teenetebaretti kantakse maaväe ja õhuväe tavavormi (mitte piduliku) või suvise välivormiga, välja arvatud väliõppustel. Seda kannavad ainult need, kellel on vastav õigus.
 • Langevarjurimärki võivad kanda vastava märgiklassi normatiivi täitnud isikud. Märki kantakse tavavormi ja välivormi kuuel nimesildi kohal sellest 20mm kõrgemal. Tavavormil kantakse metallist, välivormil riidele tikitud märki. 
 • Haridust tõendavatest märkidest võib Kaitseväe vormiriietusel kanda ainult sõjalise hariduse märke. Välivormil kantakse neid märke tikitud kujul nimesildi kohal ilma vaheta ja nimesildi suhtes keskel. Kantakse ainult üht, viimasena omadantud sõjalist haridust tõendavat märki. 

 

--------------------------------------------------------------------------

Rubriigi koostas: n-ltn Kuno Peek, 21. märts 2010.

Viimati muudetud: 21. juuli 2010 

Uudised

Pildid